OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka, klasa …………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. AUGUSTA HR. CIESZKOWSKIEGO W LUBONIU 

  1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole oraz zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.
  2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka COVID-19 pomimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych procedur bezpieczeństwa. 
  3. Oświadczam, że ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną i nie mamy niepokojących objawów chorobowych (kaszel, gorączka, duszności). 
  4. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczyciela i do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji. 
  5. Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję SP2, w tym                 z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców oraz wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
  6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury dziecka przez pracowników szkoły.
  7. Dziecko podczas pobytu w szkole będzie korzystało ze stołówki szkolnej
    od dnia 1.06.2020r  

  TAK* NIE  *

* właściwe proszę podkreślić

 

 Luboń, ………………….. ……………………………………

 /Czytelny podpis rodzica dziecka/