• 1 Kartka z kalendarza
  1 września rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 Kartka z kalendarza
  2 września zajęcia projektowe
 • 3 Kartka z kalendarza
  2-3 września zebrania z rodzicami
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.10.2020 - klasy 8 - spotkanie informacyjne w sprawie egzaminu ósmoklasisty, poinformowanie rodziców o możliwych dostosowaniach, stołówka - godz. 17.00
 • 5 Kartka z kalendarza
  17.11.2020 - wywiady dla rodziców klas 1-3 godz. 17.00/MEET (po wcześniejszym umówieniu się rodzica z nauczycielem przez e- dziennik, minimum dzień przed wywiadem) 24.11.2020 - wywiady dla rodziców kl. 4-8 godz. 17.00/MEET
baner

OPIS II etapu 2019/2020

 W programie Szkoła z Klasą jesteśmy na półmetku naszych działań. Za  nami ciekawe doświadczenia związane z przeprowadzonymi badaniami. Zachęcamy do zapoznania się z  nimi. 

https://szkolazklasa20.pl/szkoly/wizytowka/1010/

1) Opiszcie, jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Co Was w nich zaskoczyło? Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

BADANIE OPINII RODZICÓW

Pierwszym badaniem, jakie przeprowadziliśmy była ankieta online skierowana do rodziców uczniów klas 2-8. Formularz ankiety częściowo był wzorowany na ankiecie kierowanej do rodziców przez Kornelówkę - Prywatną Szkołę w Łodzi. Naszym celem było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VFHLwZXGOkam0ba6CPHo_V_mc2Ni8XpOqERf8SODbxJUMUw1QURLNVI2TVE4RTJQVUY2T0ozWk1ZUy4u

Zdaniem 94 % ankietowanych rodziców ich dziecko chodzi z chęcią do szkoły. Taki sam odsetek respondentów jest zdania, iż w naszej szkole panują dobre relacje. Pozostałe 6 % badanych twierdzi, że w szkole relacje pomiędzy rodzicami a nauczycielami nie są dobre. Swoje zdanie argumentują tym, iż mają słaby kontakt z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami. Na słabą jakość w/w relacji wpływa brak odpowiedzi na wiadomości rodziców kierowane poprzez e-dziennik, brak chęci wprowadzenia zmian ze strony nauczycieli w kontaktach i współpracy z rodzicami (brak konsekwencji; nauczyciel uważa, że ma zawsze rację), brak profesjonalizmu nauczycieli (nieprzygotowanie do spotkań typu zebrania i wywiady) oraz brak czasu na indywidualne spotkania z rodzicami.

Jednakże, aż 41 osób spośród 107 ankietowanych jest najbardziej zadowolona z kontaktu z wychowawcą. Dwadzieścia dwie osoby wskazały, iż poziom edukacji jest najbardziej zadawalającym ich czynnikiem. Ze współpracy z nauczycielami najbardziej zadowolonych jest 18 respondentów. Niektórzy rodzice docenili fakt, iż szkoła dba o bezpieczeństwo poprzez kontrolowanie osób odwiedzających szkołę i wydawanie przepustek dyrektora rodzicom w celu możliwości poruszania się po szkole. Pozytywne opinie uzyskała szkoła za organizowanie licznych akcji pomocowych i naukę empatii. Niektórzy respondenci są bardzo zadowoleni z planu lekcji. Okazało się, że najmniej satysfakcjonującym aspektem życia szkolnego są imprezy ogólnodostępne.

Wśród propozycji wprowadzenia zmian w szkole w celu polepszenia relacji między nauczycielami i rodzicami, respondenci wskazywali na fakt polepszenia komunikacji przez e-dziennik. Należałoby usprawnić odpowiadanie na wiadomości rodziców, wprowadzanie wszystkich informacji do godziny 16:00 (informacje o sprawdzianach, kartkówkach i zadaniach domowych, wysyłanie wiadomości do rodziców). Zwrócenie uwagi na fakt, iż korespondencja nie powinna odbywać się w weekendy. Mały odsetek ankietowanych twierdzi, iż preferowałoby częstsze i dłuższe kontakty z nauczycielami (wywiady i zebrania).

 

Zmiany, które zdaniem rodziców pozytywnie wpłynęłyby na relacje między uczniami a nauczycielami, wymagałyby:

- zmiany podejścia nauczycieli do uczniów, aby traktować dzieci podmiotowo a nie przedmiotowo (słuchanie i szanowanie zdania uczniów; uczniowie boją się niektórych nauczycieli ze względu na karanie ich zbyt dużymi konsekwencjami lub odpowiedzialnością zbiorową),

- przestrzegania przez nauczycieli zasad dotyczących planowania sprawdzianów i prac klasowych określonych w statucie szkoły,

- dyscyplinowania i natychmiastowego wyciągania konsekwencji za złe zachowania w celu uniknięcia poczucia bezkarności,

- dostrzegania pozytywnych zachowań i nagradzania ich pochwałami,

- motywowania i konstruktywnej krytyki,

- zwrócenia uwagi na uczniów przeciętnych i tych z trudnościami w nauce, ponowne tłumaczenie niezrozumiałych treści,

- doskonalenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i nauczycieli wychowawców,

- dostosowania nauczanych treści i stopnia ich trudności oraz tempa realizacji materiału do możliwości rozwojowych uczniów,

- ciekawego wprowadzania nowych treści,

- wdrożenia zadań praktycznych do scenariuszy lekcji, aby uczniowie zdobyli umiejętność wykonywania konkretnych zadań podczas lekcji,

- zmniejszenia ilości zadań domowych,

- wspierania talentów uczniów i wyjścia poza schematy nauczania,

- poszerzenia działalności szkoły poprzez zapraszanie ciekawych ludzi z dziedziny fizyki, chemii, historii, sportu czy muzyki,

- wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych,

- wdrożenia zajęć poza murami szkoły,

- zwrócenia uwagi na zasady przestrzegania bezpieczeństwa przez uczniów podczas przerw,

- zaznajomienia uczniów ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych (agresja słowna lub fizyczna) i konfliktowych,

- koncentracja na rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i ruchowym uczniów,

- wysyłanie przez organizatora wiadomości o organizowanym konkursie do wszystkich rodziców,

- rzadsze zmiany nauczycieli uczących w oddziałach.

 

Ankietowani przedstawili również inne formy wprowadzenia zmian, które ich zdaniem mogłyby przyczynić się do poprawy relacji w szkole:

- możliwość korzystania z boiska podczas przerw przez wszystkie klasy,

- możliwość wyjazdu na wycieczki (chociaż jedna w semestrze),

- bardziej nowoczesne i dostosowane do wieku wyposażenie sal lekcyjnych (stoły i krzesła),

- bardziej czytelna strona internetowa,

- dostosowanie planu lekcji tak, aby uczniowie zdążyli przemieścić się podczas pięciominutowej przerwy,

- możliwość zostawiania podręczników w szkole,

- przywrócenia możliwości korzystania z telefonów komórkowych,

- zmiany wewnątrzszkolnego nauczania: likwidacja średniej ważonej, wprowadzenia ocen z minusem, zniesienia punktów plusowych i minusowych za konkretne zachowania uczniów,

Ponad 80% ankietowanych rodziców uważa, że ilość spotkań wychowawcy z rodzicami w ciągu roku szkolnego jest wystarczająca. Pozostali wskazywali na potrzebę częstszych zebrań klasowych. Ich zdaniem spotkania te mogłyby odbywać się maksymalnie raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

Blisko 90 % respondentów nie ma zastrzeżeń do sposobu prowadzenia zebrań i uzyskuje podczas nich potrzebne im informacje. Wśród czynników powodujących niezadowolenie pozostałej grupy rodziców są:

- zbyt duża pobieżność omawianych tematów podczas zebrań ze względu na brak czasu,

- nierozwiązywanie  trudnych spraw,

- brak przygotowania do zebrania ze strony wychowawcy,

- brak zaangażowania wychowawcy w życie klasy,

- brak zainteresowania wychowawcy ocenami uczniów  i relacjami w klasie/szkole,

- omawianie tylko kwestii organizacyjnych, a nie wyzwań związanych z edukacją i wychowaniem dzieci czy realnych trudności, jakie dzieci napotykają w szkole.

 

Mała grupa ankietowanych jest zadnia, iż wychowawca skupia się tylko na negatywnych zachowaniach dzieci. Zdecydowana większość uważa, że nauczyciel dostrzega zarówno słabe jak i mocne strony uczniów.

 

Należy podkreślić, że spośród grupy około ośmiuset rodziców poproszonych o udzielenie odpowiedzi, tylko 107 osób zdecydowało się przeznaczyć czas na wypełnienie ankiety. Może to wynikać z dwóch powodów. Rodzice i opiekunowie nie korzystają z e-dziennika lub mają małe poczucie sprawstwa, dlatego nie podjęli próby wsparcia szkoły.

Najbardziej zaskakującym wynikiem jest dla nas fakt, iż imprezy ogólnodostępne nie cieszą się zadowoleniem ze strony respondentów. Zdziwienie jest tym większe, iż od prawie dwudziestu lat organizowany jest między innymi festyn „Pożegnanie lata z Cieszkowianką”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów. Bierze w nim udział nie tylko społeczność szkolna, ale i lokalna. Podczas corocznych imprez organizowana jest duża liczba atrakcji i podejmowane są liczne  akcje, np. rejestrowanie do bazy dawców szpiku we współpracy z DKMS.

Nasza szkoła współpracuje również z Hospicjum Palium w Poznaniu. Na rzecz chorych organizowane są również imprezy ogólnodostępne, które cieszą się dużą frekwencją, np. nocne malowanie motyli. Od trzech lat organizujemy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, podczas którego chętni uczniowie występują na scenie, można zakupić rękodzieło, wziąć udział w warsztatach lub zakupić pierniki przygotowane przez uczniów Cieszkowianki.

Podczas ostatniego Dnia Wolontariatu w naszej szkole przeprowadziliśmy ewaluację, używając kuponu przygotowanego przez fundację Szkoła z Klasą jako metody badawczej. W badaniu brały udział dwie grupy: dorośli (37 osób, większość w wieku 36-50 lat) oraz dzieci (55 osób, większość w wieku 10-13 lat ). Wybór respondentów odbywał się losowo, badanie przeprowadzał Samorząd Uczniowski.

Wśród młodszej grupy aż 89% badanych wskazało, że impreza im się podobała. Dwóch uczniów nie podzielało tej opinii. Pozostałe cztery osoby nie miały zdania. 87% respondentów zadeklarowało chęć udziału w podobnym wydarzeniu. Dla około połowy uczniów było to coś nowego.

Ponad 80% dorosłych było bardzo zadowolonych z udziału w imprezie. Trzydzieści jeden osób zadeklarowało chęć ponownego przyjścia na podobne wydarzenie. W grupie badanej nie było osób niezadowolonych z uczestnictwa w Dniu Wolontariatu. Dla trzydziestu osób było to wydarzenie wartościowe, dla dwudziestu dziewięciu dobrze zorganizowane, a dla piętnastu nowatorskie. Ośmioro dorosłych było zdanie, iż imprezy tego typu nie nazwaliby nowatorską.

 

 BADANIA OPINII UCZNIÓW

WALIZKA I KOSZ

Badanie wśród uczniów klas 4-8 ( 150 osób)  zostało przeprowadzone  metodą „Walizka- kosz”. Uczniowie odpowiadali na pytania:

- Gdybyś miał opuścić mury szkolne, co zabrałbyś ze sobą?

Co zostawiłbyś w wielkim kufrze w ciemnej piwnicy? O czym chciałbyś zapomnieć?

Podsumowanie odpowiedzi na pierwsze pytanie:

Około 72 uczniów biorących udział w badaniu wskazało na pozytywne relacje z wybranymi nauczycielami i wychowawcami. Podkreślali fakt, iż nauczyciel interesuje się uczniem, doceniali wspólne rozmowy.

Około 62 głosy zostały oddane na lekcje i wiedzę, którą respondenci zdobyli podczas pobytu w szkole.

Grupa uczniów (56)  wskazała jako ważne nawiązywanie w szkole przyjaźni, będą mile wspominać kolegów, koleżanki oraz przyjaciół.

Duża grupa badanych mile wspomina zielone szkoły i wycieczki ( około 44 wskazań)

Uczniowie podkreślają również, iż ważne jest dla nich nawiązywanie nowych znajomości, kultura osobista, motywacja do działania, konkursy, imprezy szkolne i zabawy                                    z rówieśnikami. Lubią spędzać czas na boisku szkolnym.

Podsumowanie odpowiedzi na drugie pytanie:

Uczniowie nie chcą pamiętać o agresji słownej i psychicznej, kłótniach, dręczeniu ( 53 wskazania).

Mniej więcej tyle samo respondentów wykazywało niezadowolenie z przeprowadzonych lekcji  (51 wskazań) oraz z postawy nauczycieli ( 21 wskazań).

Uczniom nie podobają się niezapowiedziane kartkówki, sposób oceniania oraz punktacja za zachowanie, brak zielonej szkoły (łącznie 25 wskazań).

Inne odpowiedzi  uczniów to: hałas, zakaz używania telefonów, mało swobody, brzydki zapach w szatni, zbyt mało zajęć artystycznych, stary sprzęt, długie kolejki na obiad, za małe szafki odzieżowe, lekcje na 7.10, niewygodne, za małe krzesła,  złe wspomnienia związane np.  z wypadkiem.

 

Po analizie wyników badań naszą uwagę przykuła liczba uczniów zadowolonych ze współpracy z nauczycielami i wychowawcą. Wielu uczniów podkreśliło, iż ważna jest dla nich wiedza zdobyta w naszej szkole. Zastanawiająca dla nas jest wysoka liczba wskazań niezadowolenia z przeprowadzonych lekcji.

 

METODA LISTU

 Wśród dwóch klas ósmych przeprowadzono badanie metodą listu. Uczniowie mieli wskazać co pomaga, a co zaburza nawiązywanie dobrych relacji.

Podsumowanie listów ósmoklasistów:

Co ułatwia nawiązanie zdrowych relacji w szkole:

- bycie sobą,

- otwartość ,

- zrozumienie,

- umiejętność rozmowy i godzenia się po kłótniach,

- nie uleganie presji kolegów,

- dbanie o relacje,

- pomaganie sobie w nauce,

- nieobgadywanie,

- niehejtowanie,

-wesoła osobowość,

- dobry wychowawca, który pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i umie zgrać klasę.

Co utrudnia nawiązanie zdrowych relacji w szkole:

- nieśmiałość,

- tworzenie się grupek w klasie,

- wyśmiewanie kogoś,

- brak reakcji na nieodpowiednie zachowania ze strony dorosłych,

- wykluczanie kogoś z klasy,

- uprzedzenia,

- to, że inni nie wierzą, że dana osoba się zmieniła,

- jakaś osoba, która rządzi w klasie i inni się jej boją,

- wychowawca, który nie rozmawia z uczniami, nie chce wysłuchać ich racji,

- przypinane łatki,

- ktoś starszy w klasie i agresywny,

- cwaniaczenie,

- bezkarność w Internecie,

- brak możliwości wygadania się w domu, rodzice nie traktują problemów nastolatków poważnie,

- zbyt dużo nauki, brak czasu na spotkania i pogadanie sobie,

- za krótkie przerwy,

- wulgarny język i kłamstwa, przechwalanie się.

 

W w/w wynikach zaskoczyła nas dojrzałość wypowiedzi uczniów.

 

ANKIETA

Ankieta przeprowadzona w klasie 6 ( 20 osób) przez nauczyciela wychowawcę.

Pytanie  1: Czy masz zaufaną osobę w klasie?

Odpowiedzi tak udzieliło 17 osób, co stanowi  85 % wszystkich odpowiedzi . Odpowiedzi negatywnej udzieliły 3 osoby ( 15 %).

Pytanie 2: Czy Twoim zdaniem klasa jest podzielona na grupy?

Tak – 20 odpowiedzi ( 100 %)

Pytanie 3: Czy dobrze czujesz się w swojej klasie?

Tak – 16 odpowiedzi ( 80 %)     Nie – 3 ( 15 %)  1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi

Pytanie nr 4: Czy czujesz się zrozumiany przez nauczyciela?

Tak – 14 odpowiedzi (70%)    Nie – 4 (20%)

Pytanie nr 5: Czy angażujesz się w dodatkowe akcje?

Tak – 14 odpowiedzi ( 70%)   Nie – 5 odpowiedzi  25%  1 osoba nie udzieliła żadnej odpowiedzi

Pytanie nr 6: (otwarte) Co najczęściej robisz gdy widzisz, że kogoś spotyka przykrość/agresja ze strony innego ucznia:

- odchodzę;

- próbuję pomóc (12);

- pytam co się stało;

-nie widziałem (am) takiej sytuacji;

- idę do wychowawcy/ nauczyciela (3);

- w przypadku agresji nic nie robię;

- pytam agresora dlaczego to robi.

Większość osób ( 12 wskazań ) pomogłoby osobie, którą spotyka agresja lub przykrość.

Pytanie nr 7: Co sprawia, że klasa się integruje?

- rozmawiamy ze sobą(4);

- wycieczki, zielona szkoła (5);

- niektóre osoby z klasy, które nad tym pracują;

-  praca w grupach(4);

- zabawa(3);

- wspólne dekorowanie sali;

- różne zajęcia;

- wolne lekcje;

- przerwy;

- siedzenie z różnymi osobami;

- nie integruje się, niektórzy nie chcą (2);

- nie wiem.

Najwięcej wskazań mają wycieczki szkolne i wspólne rozmowy.

Pytanie nr 8: Czy czujesz się lubiany w klasie?

Nie (5)  Tak (9)

-pół na pół(3);

- to zależy (1)

Trzy osoby, które odpowiedziały „tak’ podkreśliły, iż czują się lubiane tylko przez niektóre osoby w klasie. Jedna osoba wyjaśniła, iż nie czuje się lubiana , gdyż jest przekonana, że  jest obgadywana i wyśmiewana.

Pytanie nr 9: Co najczęściej robisz, gdy Ciebie spotyka przykrość/ agresja ze strony innego ucznia?

- rozmawiam o tym z zaufaną osobą (3);

- mówię o tym wychowawcy (2);

-odchodzę i próbuję o tym zapomnieć ( 2),

- mówi się „trudno”, zależy też od osoby, która sprawia przykrość, ale staram się wyjaśnić tę sytuację;

- nie reaguję (5);

- odpowiadam tej osobie, ale na początku staram się wyjaśnić;

- urywam kontakt z tą osobą;

- wyjaśniam, a jeżeli nie pomaga to idę do nauczyciela;

- nie spotyka mnie;

- nic;

- odpycham go i idę do nauczyciela.

Uczniowie najczęściej nie reagują na tego typu sytuacje lub zgłaszają je do osoby zaufanej(rodzica) i/lub nauczyciela.

Pytanie nr 10: Czy możesz liczyć na pomoc koleżeńską, tak/ nie dlaczego?

Tak – (16)   - co stanowi  80% wszystkich odpowiedzi,

- zależy od jakiej osoby,

- jeżeli są to bliskie osoby

- bo tak robią przyjaciele, pomagają;

- od przyjaciół

 - nie wiem

- mam wielu przyjaciół, ale niezaufanych;

- mam dobre relacje z klasą;

- częściej mogę liczyć na pomoc koleżeńską;

- tak, moi koledzy mi pomogą bo wiedzą, że ja zrobiłbym to samo;

- mogę liczyć na niektóre osoby;

- od większości osób mogę liczyć na pomoc, za którą się odwdzięczam;

- tak, ale tylko przez niektóre osoby;

nie- (2) co stanowi 10 % wszystkich odpowiedzi

- nie wiem

Odpowiedzi bez wskazania tak lub nie (2) co stanowi 10 % wszystkich odpowiedzi;

- tak średnio

- zależy w jakiej sytuacji, jeżeli chodzi o podawanie lekcji to pomimo moich próśb nie dostanę;

 

Większość osób ( 16) wskazało, iż może liczyć na pomoc koleżeńską .

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż uczniowie nie wiedzą jak zachować się będąc świadkiem agresji ucznia w stosunku do drugiego ucznia.

 

WYWIAD

Wywiad przeprowadzony wśród uczniów klasy trzeciej ( 17 osób).

Moja najmilsza chwila w szkole/co mi się w szkole podoba?

Sytuacje, które sprawiają mi trudność:

- współpraca w naszej klasie;

- kiedy zostałem przewodniczącym                 i większość klasy na mnie głosowała;

- zabawy z koleżankami , wigilia klasowa, bycie zastępcą  w samorządzie klasowym;

- wigilia z wychowawcą;

- wigilia klasowa;

- zabawa z kolegami;

- zabawa z kolegami i rysowanie;

- kiedy wychodzimy na dwór i gdy spotykam moją koleżankę w świetlicy;

- moja pani, wigilia klasowa i nasza choinka, moja klasa i przyjaciele oraz motto w naszej sali „Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy”;

- fakt, że mama koleżanki jest w ciąży;

- głosowanie na przewodniczącego klasy, kiedy zostałam zastępcą, cieszyłam się, że klasa we mnie wierzy, mnie szanuje i chcą się ze mną bawić;

- jak dostaliśmy za występ dzięcioła Dominika,

- kiedy mieliśmy lekcję gdzie mogliśmy się bawić;

- język angielski i język polski;

- kiedy poznałam koleżankę z Irlandii, która jest teraz w naszej klasie;

- kiedy dowiedziałam się, że będę                  w klasie z przyjaciółkami.

- test trzecioklasisty;

-kiedy dziewczyny grają w piłkę z tyłu sali i nie można tam przechodzić;

- trudne testy, jak byłam chora i tydzień musiałam chodzić do szkoły;

- wszystkie przedmioty sprawiają mi kłopot;

- jak ktoś skarży bez powodu lub mnie  obgaduje, jak dziewczyny grają, a my nie możemy;

- gdy zapominam czegoś zabrać z domu;

-dawniej tabliczka mnożenia                            i dzielenie;

- tabliczka mnożenia;

-przyjaźń, w 1 klasie jedna moja koleżanka zaczęła mnie zmuszać  do różnych rzeczy 
( np. żebym oddała jej ołówek albo za nią coś napisała, robiłam to, bo nie chciałam stracić przyjaciółki, teraz to się zmieniło);

 

 

 

W odpowiedziach uczniów można dostrzec podobieństwa. Bardzo ważne są dla nich relacje w klasie, współpraca, wspólne zabawy i uroczystości, wsparcie innych uczniów. Interesują się także swoim życiem poza szkołą, co wskazuje na silne relacje ich łączące.

Uczniowie w większości łączyli pytanie o sytuacje trudne z nauką, np. wskazywali naukę  tabliczki mnożenia. Dwie osoby wskazały na relacje między uczniami, z czego jedna podkreśla, iż sytuacja ta już się zmieniła.

 

METODA NIEDOKOŃCZONEGO ZDANIA

 

 

  W klasie pierwszej przeprowadzono badanie metodą niedokończonego zdania,  w którym uczniowie mieli odpowiedzieć  na pytanie „Najbardziej w naszej szkole podoba mi się...” 

 

Odpowiedzi uczniów:

- wychowawca11uczniów

- boisko szkolne 4 uczniów

- automat 2 uczniów

- wodopój 2 uczniów

- zajęcia artystyczne 2 uczniów

 

Wyniki wyraźnie wskazują, że dla najmłodszych uczniów bardzo ważne jest przyjazne i atrakcyjne otoczenie.

 

 2) Opiszcie faktyczny przebieg badania, czy zrealizowaliście wszystko zgodnie z planem, czy zmienialiście coś w trakcie realizacji?

Większość badań przebiegła zgodnie z planem i bez zakłóceń. W działania II etapu włączyli się również nauczyciele spoza zespołu Szkoły z Klasą 2.0. Byli to nauczyciele poloniści oraz wychowawcy poszczególnych klas.

W jednym przypadku postanowiono zmienić metodę badawczą z metody ręki na ankietę. Nie przeprowadzono wywiadu w klasie pierwszej, ze względu na urlop zdrowotny wychowawcy.

3) Jakie są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań?

Wnioski:

- większość dzieci chętnie chodzi do szkoły i ma dobry kontakt z nauczycielami i wychowawcą, a także docenia wagę wiedzy zdobytej w szkole;

- znaczna część rodziców jest zadowolona z ilości i jakości spotkań z wychowawcą ;

- duża grupa uczniów wskazuje, iż w szkole ma miejsce przemoc i agresja, ale nie wszyscy nauczyciele interweniują w momencie zgłoszenia przez nich sytuacji trudnej;

- dla młodszej grupy wiekowej ważne jest przyjazne i nowoczesne otoczenie.

4) Podajcie Wasz cel dla szkoły i napiszcie, dlaczego się na niego zdecydowaliście.

STWARZAMY MOŻLIWOŚCI BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI W SZKOLE I POZA NIĄ, UCZYMY WSPÓŁPRACY ORAZ WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI, ABY KAŻDY CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ CZUŁ SIĘ WAŻNYM, MIAŁ POCZUCIE SPRAWSTWA ORAZ UMIAŁ ZACHOWAĆ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI.

Małgorzata Smoczyk

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube