• 1 Kartka z kalendarza
  17.01.2020 – koniec I semestru .................................................................... 21.01.2020 - rada klasyfikacyjna
 • 2 Kartka z kalendarza
  23 stycznia zebranie z rodzicami uczniów klas 8 - omówienie wyników testów próbnych.
 • 3 Kartka z kalendarza
  11.02.2020 – zebrania klas 1-4 godz. 16.30, .................................................................... zebrania klas 5-8 godz.17.3
 • 4 Kartka z kalendarza
  27.01.2020 - 09.02.2020 - FERIE ZIMOWE
 • 5 Kartka z kalendarza
  11.02.2020 – zebrania klas 1-4 godz. 16.30, .................................................................... zebrania klas 5-8 godz.17.3
baner

Procedura zwalania ucznia z zajęć lekcyjnych

 1. Uczeń może zostać zwolniony w trakcie trwania zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia lub  choroby. Pomocy uczniowi udziela nauczyciel, z którym uczeń ma lekcje.

Pielęgniarka (w czasie pełnienia dyżuru), dokonuje diagnozy stanu zdrowia ucznia i podejmuje decyzję o odesłaniu ucznia na lekcję albo pozostawienia go  w gabinecie pomocy medycznej do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego). Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia o jego złym samopoczuciu. W nagłych wypadkach wzywane jest  pogotowie ratunkowe, jednocześnie powiadamiając o tym fakcie rodziców i dyrektora szkoły. W sytuacji nieobecności pielęgniarki nauczyciel odsyła ucznia do sekretariatu szkoły, gdzie informowany jest rodzic. Dalszą decyzję podejmuje wychowawca wraz z  dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie może odebrać dziecka ze szkoły, uczeń pozostaje w szkole. Zwolnić ucznia niepełnoletniego z lekcji może tylko rodzic (opiekun prawny), odbierając go ze szkoły osobiście lub przez wskazaną osobę, która wypełnia zał. nr 2

2. Rodzic/prawny opiekun ucznia może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, poprzedzając to informacją na e-dzienniku oraz w dniu zwolnienia uczeń dostarcza nauczycielowi przedmiotu/wychowawcy wypełnioną kartę  zwolnienie ( zał. nr 1)

3. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły tj.: udział w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze odpowiedzialność za ucznia. Nauczyciel wpisuje w dzienniku lekcyjnym godziny usprawiedliwione w panelu wycieczki. Uczeń zwalniany z zajęć ze względu na udział w konkursach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą musi posiadać zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd. (zał. 3)

 

Zał 1 Karta zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych.

 

Zał 2. Karta zwolnienia w trakcie zajęć lekcyjnych

 

Zał 3  Zgoda na udział dziecka w zajeciach sportowych

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego Rights Reserved.


youtube