Debata szkolna "Profil Szkoły"

25 maja o godz. 18.00 w stołówce szkolnej odbyła się debata, w której wzięli udział wybrani rodzice, nauczyciele i uczniowie klas 4-6. Pani dyrektor Lidia Kałwińska rozpoczęła obrady szczegółowym omówieniem zasad i planowanego przebiegu spotkania, po czym reprezentanci poszczególnych grup pracowali nad udzieleniem odpowiedzi na postawione pytania. Dotyczyły one przede wszystkim kryteriów oceniania, podawania przez nauczycieli celów każdej lekcji, atmosfery na zajęciach i komunikacji na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel. Odpowiedzi każdej grupy musiały być poparte konkretnymi argumentami, należało tez ustalić tendencję danego czynnika. Po pracy w grupach, wybrane osoby z każdej grupy usiadły przy wspólnym stole tworząc panel dyskusyjny. Wszystkie uwagi grup zostały szczegółowo omówione, a zanotowane wnioski przedstawimy do wiadomości w najbliższym czasie.

Violetta Langner